Reklamační řád

I.

Vymezení pojmů:

Realitní kanceláří „Victory Investments“ se rozumí společnost Victory Investments, s.r.o., IČO: 47 342 960, se sídlem: Na Troskách 3, Banská Bystrica 974 01, zapsaná v Obchodním registru Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 24637/S, vykonávající svoji činnost na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu Victory Investments, s.r.o., odštěpný závod, IČO: 07880871, se sídlem Praha 1, Kaprova 14/13, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka č. 79078 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „RK“)

„Klientem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které RK poskytuje své služby na základě smluvního vztahu s RK, a která za tímto účelem do takového vztahu s RK vstupuje a využívá jejích služeb.

„Reklamací“ se rozumí vytčení nedostatečné či nekvalitní realizace služeb RK ze strany klienta.

„Stížností“ se rozumí upozornění klienta na případné nedostatky v postupech RK, případně v plnění povinností, které plynou ze smluvních vztahů či platných právních norem. Rovněž se mohou vztahovat na chování jednotlivých makléřů, zaměstnanců RK nebo smluvních partnerů zastupující RK. Reklamaci či stížnost je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co klient zjistil reklamované skutečnosti.

II.

Podání a vyřízení reklamace/stížnosti:

Reklamaci či stížnost můžete provést elektronicky na e-mailovou adresu [email protected] , popř. poštou na adresu sídla odštěpného závodu.

RK sepíše o každé přijaté reklamaci/stížnosti protokol. Ten může být veden pouze elektronicky. Kopie tohoto protokolu bude zaslána klientovi výhradně elektronicky na jím uvedenou elektronickou adresu.

O reklamaci/stížnosti rozhodne RK bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do třiceti (30) dní ode dne uplatnění reklamace/stížnosti klientem. V této lhůtě bude klientovi zaslána odpověď, respektive bude oznámeno stanovisko RK k podané reklamaci/stížnosti. V případě, že nelze z vážných důvodů reklamaci vyřídit ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů, je RK povinna klientovi oznámit důvod, proč nebylo možné reklamaci ve stanovené lhůtě vyřídit a rovněž sdělit další postup, včetně uvedení náhradní lhůty pro vyřízení reklamace, je-li to možné. Celková lhůta k vyřízení reklamace/stížnosti však nesmí přesáhnout šedesát (60) dnů od jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba na doplnění, opravu či upřesnění reklamace/stížnosti klientem.

RK je oprávněna si zvolit jakýkoliv vhodný komunikační kanál, kterým bude klientovi předána odpověď na jeho reklamaci/stížnost.

Každá řádná reklamace/stížnost bude RK vyřízena jako oprávněná nebo jako neoprávněná. Nebude-li ve stanovené lhůtě reklamace/stížnost, na výzvu RK, řádně doplněna, opravena nebo upřesněna, je RK oprávněna takovou reklamaci/stížnost odmítnout.

Pokud bude reklamace/stížnost vyhodnocena jako oprávněná, pak RK provede bez zbytečného odkladu všechny úkony, kterými nežádoucí stav odstraní a provede úkony směřující k tomu, aby se vytýkaná skutečnost neopakovala. Nelze-li závadný stav odstranit, nebo by to bylo zjevně bezúčelné, pak může být přiznána náhrada spočívající v přiměřené slevě z ceny reklamovaných realitních služeb. Reklamace/stížnost může být shledána jako oprávněná jen zčásti. Neoprávněná reklamace bude vyřízena tak, že se zamítá. Zamítnutí reklamace bude stručně odůvodněno.

Na základě každého reklamačního řízení budou ze strany RK přijímána opatření k eliminaci nebo minimalizaci možností vzniku obdobných pochybení. V případě závažných pochybení na straně osob spolupracujících s RK může být výsledkem ukončení spolupráce s dotčenými osobami a při zvlášť závažných pochybeních také podání trestního oznámení.

III-

Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje klienta předané RK jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu
s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ve smyslu § 14 a § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě služeb poskytnutých RK Česká obchodní inspekce. Na internetové adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/  lze nalézt podrobné informace k tomuto způsobu řešení spotřebitelského sporu, včetně jeho zahájení.

Tento reklamační řád je účinný od 08.02.2019